AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında
informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər haqqında

İnternet qlobal informasiya şəbəkəsi də daxil olmaqla, informasiya sistemləri və şəbəkələri, rabitə şəbəkələri vasitəsilə informasiya mübadiləsi həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları dövlət sirri təşkil edən və yayılması məhdudlaşdırılmış xidməti informasiya işlənilən, habelə məhdudlaşdırılmış daxilolma növlü informasiya ehtiyatları yerləşən informasiya sistemlərinin, rabitə şəbəkələrinin və fərdi kompyüterlərin informasiya mübadiləsi üçün istifadə edilən digər informasiya sistemləri və şəbəkələrinin, rabitə şəbəkələrinin, o cümlədən İnternet qlobal informasiya şəbəkəsinin (bundan sonra ‐ İnternet şəbəkəsi) tərkibinə daxil edilməsini həyata keçirməsinlər.

2. Açıq dövlət informasiya ehtiyatlarının mülkiyyətçiləri həmin informasiya ehtiyatlarının informasiya mübadiləsinə daxil edilməsini yalnız informasiyanın bütövlüyünü və ona müraciəti təmin edən sertifakatlaşdırılmış informasiya mühafizəsi vasitələrindən istifadə etməklə həyata keçirsinlər.

3. Açıq dövlət informasiya ehtiyatlarının mülkiyyətçiləri və istifadəçiləri bu ehtiyatların İnternet şəbəkəsi də daxil olmaqla informasiya mübadiləsi üçün istifadə edilən informasiya sistemləri və şəbəkələrinə, rabitə şəbəkələrinəqoşulan texniki vasitələrin, dövlət sirri təşkil edən məsələlərin müzakirə olunduğu və məxfi danışıqların aparılması nəzərdə tutulan yerlərdən kənarda yerləşdirilməsini həyata keçirsinlər.

4. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları üçün Đnternet şəbəkəsi seqmentinin yaradılmasını, saxlanılmasını və inkişafını təmin etsin.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatına, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin Aparatına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatına, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatına, Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin Aparatına təklif edilsin ki, İnternet şəbəkəsi ilə əlaqəni, ondan istifadəni və həmin şəbəkədə informasiyanın yerləşdirilməsini yalnız Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin sərəncamında olan Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları üçün İnternet şəbəkəsi seqmenti vasitəsilə həyata keçirsinlər.

6. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2004‐cü il
№ 172